Inbreng PvdA-GroenLinks bij de begrotingsbehandeling   Noordwijk, 2 november 2017 Mijnheer de voorzitter   Vorige maand heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Omgevingsvisie 2030 vastgesteld. Uit de milieueffectrapportage is gebleken dat extra woningbouw niet mogelijk is zonder vergaande maatregelen voor energie, energiegebruik en het terugdringen van verkeeremissie vanwege een hoge kwetsbaarheid van de duinen voor stikstofdepositie. Ontwikkelingen bij de v.d. Berghstichting, het Space Businesspark, het Wantveld, extra parkeercapaciteit op de Boulevard en zelfs het afbuigen van verkeersstromen over de Northgodreef zijn op dit moment wettelijk niet mogelijk omdat de zogeheten milieugebruiksruimte wordt overschreden. De komende jaren worden er 3200 woningen gebouwd. Om deze bouw mogelijk te maken is het noodzakelijk de milieugebruiksruimte sterk te vergroten. In de milieueffectrapportage wordt gesproken over het isoleren van 6000 woningen en het nagenoeg energieneutraal bouwen van alle nieuwbouwwoningen, en het beperken van de automobiliteit met 850.000 voertuigbewegingen door het aanleggen van een transferium en het stimuleren en faciliteren van duurzame mobiliteit in de vorm van elektrisch rijden, autodelen, beter benutten van bestaande mobiliteitsvoorzieningen en faciliteiten voor (elektrische) fietsen. Dit alles vraagt grote publieke en particuliere investeringen die al snel in de vele tientallen miljoenen gaan liggen. Mede vanwege de fusie met Noordwijkerhout is het niet mogelijk om in de meerjarenbegroting groot geld op te nemen voor deze voor de ontwikkeling van de voor Noordwijk noodzakelijke investeringen.   De fractie van PvdA-GroenLinks vraagt bij motie om een eerste doorrekening van de benodigde investeringen. Deze kunnen bij de verdere besprekingen met Noordwijkerhout worden meegenomen.   De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 beschrijft dat Noordwijk klimaatbestendig ingericht moet worden. Maatregelen zijn noodzakelijk om langdurige regenval, heftige buien en langere perioden van droogte op te kunnen vangen. Gemeenten moeten, in het kader van klimaatadaptatie, een […]