• https://www.youtube.com/watch?v=-Kw_HiJ6pNA

Noordwijk spreekt zich uit voor een ruimer Kinderpardon

De gemeenteraad van Noordwijk wil dat het kinderpardon wordt verruimd. Kinderen die langer dan vijf jaar op een verblijfsvergunning wachten, moeten die alsnog krijgen, vinden ze. Vanavond diende de fractie PvdA-GroenLinks hiervoor samen met CDA en D66 een motie in, die werd ondersteund door een deel van de fractie van Puur. “Het is hartverwarmend dat de gemeente Noordwijk zich uitspreekt en de belangen van het kind voorop stelt”, zegt Louis Koppel, fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks die het initiatief nam voor de motie. “In Nederland gewortelde kinderen zouden niet langer in angst moeten leven voor uitzetting en verdienen een volwaardige plek in onze samenleving.” Met het aannemen van de motie, sluit de gemeente Noordwijk zich aan bij een grote campagne die in heel het land navolging krijgt onder de naam www.zezijnalthuis.nl. Naast een grote groep BN’ers, hebben al meer dan 75.000 mensen de actie ondertekend. Bewoners van 120 gemeenten voeren daarnaast actie om hun raadsleden op te roepen Den Haag te vragen om actie. Ook in Noordwijk werd actie gevoerd door inwoners om de gemeente te vragen zich uit te spreken voor deze groep kinderen. “Deze kinderen horen bij ons. Ze zijn al thuis “, zei oud basisschool-directeur Leo Kruithof van het bestuur van vv Noordwijk hierover gisteren in de raad. Als het kabinet de regels voor het kinderpardon niet versoepelt, dreigen volgens de campagnevoerders 400 kinderen die in Nederland zijn opgegroeid alsnog te moeten vertrekken. Deze kinderen voelen zich Nederlands, gaan hier naar school en hebben hier hun sociale leven. Uitzetting betekent een ernstige belemmering van hun ontwikkeling, aldus de campagne. Het kabinet wil strikt vasthouden aan bijvoorbeeld de regel dat asielzoekersgezinnen aan terugkeer naar hun land van herkomst moeten meewerken. Daardoor mochten de afgelopen jaren […]

Red de Blaarkop!

Red de blaarkop: teken de petitie! De Blaarkop is eeuwenlang de meestgebruikte koe geweest in de regio rondom Leiden. Ook de markante Lakenvelders waren hier te vinden, als parkkoe bij landhuizen.  Deze rassen konden het schrale gras van de veenweidegebieden effectief omzetten in melk en vlees. Echte ouderwetse dubbeldoelrassen dus. De melk van de Blaarkoppen werd veelvuldig gebruikt om de beroemde Leidse Kaas en andere boerenkazen te maken.Met de opkomst van de Holsteiner melkkoe en de schaalvergroting in de landbouw hebben deze ouderwetse rassen hun positie verloren, zodanig dat ze tegenwoordig onder de zeldzame veerassen vallen. De totale populatie in Nederland per ras is nog enkele duizenden dieren. Hetzelfde is het geval met andere oude rassen zoals bijvoorbeeld het Brandrode Rund en het Fries-Hollandse Rund. Deze ouderwetse rassen passen bij uitstek bij een kleinschalige en extensieve veeteelt, met korte, gesloten kringlopen. Dat is het soort landbouw waarvan de overheid zegt die juist te willen gaan stimuleren. Tegelijkertijd dreigt Nederland het door de EU opgelegde mestplafond te overschrijden. Daarom zal in 2018 de fosfaatwetgeving ingaan die inhoudt dat je rechten moet hebben om koeien te melken. Deze rechten zijn veel geld waard, waardoor het interessant wordt om een zo hoog mogelijke melkproductie per koe te realiseren. Dieren die een lage productie hebben zullen eerder worden afgevoerd. En dat geldt nu juist voor de oude dubbeldoelrassen. Geleidelijk aan zullen deze rassen dus verdwijnen uit de Nederlandse veestapel, en omdat de rechten zo duur zijn zullen er geen nieuwe fokkers met deze rassen gaan werken. Wat tot gevolg heeft dat de rassen op termijn zullen uitsterven. Met dit scenario in het achterhoofd is het extra wrang om te constateren dat Nederland zich juist in diverse wereldwijde verdragen heeft […]

Algemene Beschouwingen 2017

Inbreng PvdA-GroenLinks bij de begrotingsbehandeling   Noordwijk, 2 november 2017 Mijnheer de voorzitter   Vorige maand heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Omgevingsvisie 2030 vastgesteld. Uit de milieueffectrapportage is gebleken dat extra woningbouw niet mogelijk is zonder vergaande maatregelen voor energie, energiegebruik en het terugdringen van verkeeremissie vanwege een hoge kwetsbaarheid van de duinen voor stikstofdepositie. Ontwikkelingen bij de v.d. Berghstichting, het Space Businesspark, het Wantveld, extra parkeercapaciteit op de Boulevard en zelfs het afbuigen van verkeersstromen over de Northgodreef zijn op dit moment wettelijk niet mogelijk omdat de zogeheten milieugebruiksruimte wordt overschreden. De komende jaren worden er 3200 woningen gebouwd. Om deze bouw mogelijk te maken is het noodzakelijk de milieugebruiksruimte sterk te vergroten. In de milieueffectrapportage wordt gesproken over het isoleren van 6000 woningen en het nagenoeg energieneutraal bouwen van alle nieuwbouwwoningen, en het beperken van de automobiliteit met 850.000 voertuigbewegingen door het aanleggen van een transferium en het stimuleren en faciliteren van duurzame mobiliteit in de vorm van elektrisch rijden, autodelen, beter benutten van bestaande mobiliteitsvoorzieningen en faciliteiten voor (elektrische) fietsen. Dit alles vraagt grote publieke en particuliere investeringen die al snel in de vele tientallen miljoenen gaan liggen. Mede vanwege de fusie met Noordwijkerhout is het niet mogelijk om in de meerjarenbegroting groot geld op te nemen voor deze voor de ontwikkeling van de voor Noordwijk noodzakelijke investeringen.   De fractie van PvdA-GroenLinks vraagt bij motie om een eerste doorrekening van de benodigde investeringen. Deze kunnen bij de verdere besprekingen met Noordwijkerhout worden meegenomen.   De Omgevingsvisie Noordwijk 2030 beschrijft dat Noordwijk klimaatbestendig ingericht moet worden. Maatregelen zijn noodzakelijk om langdurige regenval, heftige buien en langere perioden van droogte op te kunnen vangen. Gemeenten moeten, in het kader van klimaatadaptatie, een […]

Historisch moment in de raad van Noordwijk op 06-07-2017

Na intensieve gesprekken tussen onze inwoners en de diverse politieke partijen in Noordwijk is er een bijna unaniem raadsbesluit genomen om te gaan fuseren met onze buurgemeente Noordwijkerhout. De nieuwe naam zal Noordwijk worden waarbij de 4 kernen hun identiteit en naam blijven behouden, te weten De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan zee. De inbreng van onze fractie is verwoord in onderstaande bijlage Inbreng raadsvergadering 06-07-2017 over Herindelingsadvies

Wethouder Fles maakt een tussenstand op van de raadsperiode 2014-2018

Wethouder Marie José Fles blikt in een tussentijdse evaluatie terug op de behaalde resultaten op het gebied van welzijn, zorg en duurzaamheid. nw_tec-2016_def_wethouder-fles

Tussenevaluatie raadsperiode 2014-2018 fractie PvdA-GroenLinks

Een tussentijdse evaluatie van de resultaten en wensen van de fractie verscheen in de Noordwijker met een speciale bijlage van de gemeente. Met daarin de thema’s duurzaamheid, zorg en wonen belicht. nw_tec-2016_def_raadsleden

Speerpunten 2018 in de maak

PvdA en GroenLinks Noordwijk hebben 30 november 2016 een vervolg gegeven aan de speerpunten discussie richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018 dmv een geanimeerde discussie-avond. Een enthousiaste groep van ruim 20 personen nam aan deze avond deel. De huidige portefeuillehouders (raadsleden en commissieleden) gaan een en ander verder uitwerken voor een vervolg discussie-avond.  

Algemene Beschouwingen en motie aardgasvrij bouwen

Fractievoorzitter Carry Cramer sprak namens haar fractie bij de Algemene Beschouwingen. Vind hier haar betoog: Algemene Beschouwingen en Programmabegroting 2017 Daarnaast waren er nog een drietal moties, waarvan de motie over het aardgasvrij bouwen in nieuwe Noordwijkse woonwijken unaniem is aangenomen door de raad. motie aardgasvrij bouwen De andere twee moties zullen in gesprekken behandeld worden. Daar is van de betreffende wethouder de toezegging gedaan. motie realiseren 3 beschutte werkplekken in 2017 bij de gemeente noordwijk motie volkshuisvesting