Historisch moment in de raad van Noordwijk op 06-07-2017

Na intensieve gesprekken tussen onze inwoners en de diverse politieke partijen in Noordwijk is er een bijna unaniem raadsbesluit genomen om te gaan fuseren met onze buurgemeente Noordwijkerhout. De nieuwe naam zal Noordwijk worden waarbij de 4 kernen hun identiteit en naam blijven behouden, te weten De Zilk, Noordwijkerhout, Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan zee. De inbreng van onze fractie is verwoord in onderstaande bijlage Inbreng raadsvergadering 06-07-2017 over Herindelingsadvies

Wethouder Fles maakt een tussenstand op van de raadsperiode 2014-2018

Wethouder Marie José Fles blikt in een tussentijdse evaluatie terug op de behaalde resultaten op het gebied van welzijn, zorg en duurzaamheid. nw_tec-2016_def_wethouder-fles

Tussenevaluatie raadsperiode 2014-2018 fractie PvdA-GroenLinks

Een tussentijdse evaluatie van de resultaten en wensen van de fractie verscheen in de Noordwijker met een speciale bijlage van de gemeente. Met daarin de thema’s duurzaamheid, zorg en wonen belicht. nw_tec-2016_def_raadsleden

Speerpunten 2018 in de maak

PvdA en GroenLinks Noordwijk hebben 30 november 2016 een vervolg gegeven aan de speerpunten discussie richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018 dmv een geanimeerde discussie-avond. Een enthousiaste groep van ruim 20 personen nam aan deze avond deel. De huidige portefeuillehouders (raadsleden en commissieleden) gaan een en ander verder uitwerken voor een vervolg discussie-avond.  

Algemene Beschouwingen en motie aardgasvrij bouwen

Fractievoorzitter Carry Cramer sprak namens haar fractie bij de Algemene Beschouwingen. Vind hier haar betoog: Algemene Beschouwingen en Programmabegroting 2017 Daarnaast waren er nog een drietal moties, waarvan de motie over het aardgasvrij bouwen in nieuwe Noordwijkse woonwijken unaniem is aangenomen door de raad. motie aardgasvrij bouwen De andere twee moties zullen in gesprekken behandeld worden. Daar is van de betreffende wethouder de toezegging gedaan. motie realiseren 3 beschutte werkplekken in 2017 bij de gemeente noordwijk motie volkshuisvesting

Ga je (wederom) mee links af?

Bijgevoegd een mooi geschreven manifest van een groep verontruste leden. MANIFEST 2

Gewijzigde bestuurlijke samenwerking PvdA-GroenLinks

Wat is er afgesproken De leden van PvdA en GroenLinks hebben voorafgaand aan deze raadsperiode (2014-2018) besloten samen de gemeenteraadsverkiezing in te gaan. Deze verkiezing in 2014 heeft er toe geleid dat PvdA–GroenLinks met Marie José Fles een wethouder in het college van B&W hebben en met twee raadsleden zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad (Carry Cramer en Louis Koppel). Doel van dit samenwerkingsverband is een bundeling van de krachten waarmee beter de gezamenlijke doelstellingen kunnen worden bereikt. Om de samenwerking tussen deze twee partijen ook bestuurlijk te verankeren besloten de leden van beide partijen deze samenwerking vast te leggen in een overeenkomst en in een huishoudelijk reglement (18-12-2013). In deze overeenkomst is geregeld dat deze samenwerking door beide partijen gezamenlijk wordt bestuurd door middel van een samenwerkingscommissie. De besturen van beide partijen blijven onafhankelijk van elkaar. In september 2015 is binnen de SC een discussie ontstaan over de uitvoering van enkele besluiten die de SC had genomen. Het beeld dat binnen de SC is ontstaan is dat besluiten van de SC als vrijblijvend werden gezien en de uitvoering stokte. De SC meent dat een bestuur zonder mandaat zinloos is en niet kan bijsturen. De SC kon op basis van artikel 2 van de samenwerkingsovereenkomst niet verder werken en heeft haar werkzaamheden stil gelegd. Hoe nu verder De besturen van PvdA en GroenLinks onderschrijven dat de Samenwerkingscommissie niet heeft gebracht wat daarvan werd verwacht. Dat ligt niet aan de personen die in de Samenwerkingscommissie zaten. Beide besturen zijn van mening dat het ontbinden van de Samenwerkingscommissie als een gegeven moet worden beschouwd. Voor de Samenwerkingscommissie zal wel iets in de plaats moeten komen. De hiervoor genoemde taken van de Samenwerkingscommissie moeten immers wel worden uitgevoerd. Op […]

Raadslid wisseling

Sinds 1 juli is Louis Koppel (GroenLinks) de opvolger geworden van Menko Wiersema (PvdA) als raadslid namens PvdA-GroenLinks Noordwijk fractie. Menko zal als fractielid actief blijven binnen onze samenwerking.